STATUT PD „GRAFIČAR“

Temeljem članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“, br.74/14) i članka 14. Zakona o sportu („Narodne novine“ br. 71/06. 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13), Skupština Planinarskog društva „Grafičar“, na svojoj sjednici održanoj 17.09.2015. donosi

STATUT PLANINARSKOG DRUŠTVA „GRAFIČAR“

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1. Ovim se Statutom uređuje naziv, sjedište, zastupanje, izgled pečata, znaka i područja djelovanja Planinarskog društva „Grafičar“, Zagreb (u daljem tekstu Društvo), sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi sukladno zakonu, uvjeti i način učlanjivanja u Društvo, te prestanak članstva u Društvu, prava, obveze i odgovornosti, te stegovna odgovornost članstva, način vođenja popisa članova, tijela Društva, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata, te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata, izbor i opoziv likvidatora Društva; međusobna prava i obveze Društva i ustrojstvenih oblika, prestanak postojanja Društva, imovine, način stjecanja i raspolaganja imovinom, postupak s imovinom u slučaju prestanka rada Društva, način i rješavanje sporova i sukoba interesa unutar Društva, te druga pitanja značajna za Društvo.

Članak 2. Društvo djeluje u skladu s načelom neovisnosti, načelom javnosti, načelom demokratskog ustroja, načelom neprofitnosti i načelom slobodnog sudjelovanja u javnom životu, sukladno Zakonu o udrugama. Rad u duštvu je dobrovoljan i odvija se u skladu s načelima iz stavka I. ovog članka,

II. NAZIV I SJEDIŠTE DRUŠTVA, IZGLED I SADRŽAJ PEČATA, ZNAKA I ZASTAVE DRUŠTVA

Članak 3. Naziv Društva je: Planinarsko društvo „Grafičar“ Skraćeni naziv Društva je PD „Grafičar“ Sjedište Društva je u Zagrebu, Breščenskoga 4.

Članak 4. Društvo je neprofitna pravna osoba registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu u Zagrebu. Radi ostvarivanja svojih ciljeva, Društvo se može učlanjivati u saveze i druge udruge i organizacije, ako to doprinosi postizanju ciljeva, te može surađivati s društvenim sportskim udrugama i zajednicama, školama, ustanovama, poduzećima i državnim tijelima, pri čemu odluku o tome donosi Skupština.

Članak 5. Društvo ima pečat. Pečat Društva je okruglog oblika, promjera 30 mm. U središtu pečata je grb Hrvatskog planinarskog saveza, a uz obod pečata upisane su riječi Planinarsko društvo „Grafičar“, Zagreb. Za računovodstvene i administrativne poslove upotrebljava se pečat Društva istog sadržaja i oblika promjera 20 mm.

Članak 6. Društvo ima svoj znak. Znak Društva je okruglog oblika i sastoji se iz dva bijela vrhunca na plavoj pozadini. U podnožju vrhunaca nalazi se zeleno polje, a prema vrhuncima vijuga crna staza. Na desnoj strani podnožja vrhunaca nalazi se veliko slovo „G“ zlatne boje, na čijem desnom dnu se nalazi runolist. Sve zajedno oivičeno je crvenim krugom u kojem je bijelim velikim slovima upisano PLANINARSKO DRUŠTVO „GRAFIČAR“ – ZAGREB.

Članak 7. Društvo ima zastavu. Zastava Društva je tamno plave boje s povijesnim znakom Društva u sredini. Povijesni znak Društva je okruglog oblika i sastoji se iz dva bijela vrhunca s plavom pozadinom i zelenim podnožjem s tri tamnozelene jele, sve oivičeno crnim slovom „G“. Odnos dužine prema širini zastave je 1,5 : 1.

III. ZASTUPANJE Članak

8. Društvo zastupaju predsjednik i tajnik Društva.

IV. CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA DJELATNOSTI DRUŠTVA

Članak 9. Ciljevi Društva su: - poticanje, razvijanje i unapređenje sportsko-planinarske rekreacije i planinarskih aktivnosti, radi zadovoljavanja potreba za očuvanjem, održavanjem i poboljšanjem psihofizičkih sposobnosti i zdravlja članova, korištenje slobodnog vremena za tjelesno vježbanje i sportsko-planinarske aktivnosti; - osvješćivanje potrebe očuvanja prirode za potrebe budućih generacija Društvo sukladno ciljevima djeluje na području sporta: Planinarstvo

Članak 10. Djelatnosti Društva su: - organiziranje za članstvo planinarskih izleta, tura, pohoda, susreta, sletova, ekspedicija, logorovanja, planinarskih natjecanja i drugih planinarskih društvenih akcija; - obilježavanje, čuvanje i održavanje planinarskih putova, te obilaznica i veznih putova; - gradnja, održavanje, čuvanje i skrb o planinarskim objektima; - populariziranje prirodnih ljepota naše domovine, posebice naših gora i života u njima, predavanjima, prikazivanjem filmova, izložbama, tiskom i drugim sredstvima; - organiziranje općih planinarskih škola, edukativnih radionica, predavanja i izložbi radi promicanja zdravih oblika života i potrebe očuvanja prirode; - propagiranje i rad na očuvanju prirodnog okoliša izletima i susretima; - suradnja s organizacijama za zaštitu kulturno-povijesnih spomenika u prirodi; - suradnja s drugim srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje; - suradnja sa sredstvima javnog priopćavanja i tiskom, te praćenje stručne literature.

V. JAVNOST RADA

Članak 11. Rad Društva je javan. Javnost rada Društva ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom, posebice; - pravodobnim izvještavanjem članstva o radu Društva i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima i društvenim sastancima ili na drugi prikladan način; - putem medija (web stranice); - na oglasnoj ploči u društvenim prostorijama.

VI. ČLANSTVO U DRUŠTVU

Članak 12. Članom društva može postati isključivo fizička osoba. Za osobu mlađu od 14 godina, pisanu izjavu o učlanjenju u Društvo daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina, zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost. Članstvo u Društvu dokazuje se upisom u popis članova, planinarskom iskaznicom i članskom markicom ovjerenom za tekuću godinu. Visinu članarine početkom svake kalendarske godine određuje Upravni odbor Društva.

Članak 13. Popis članova vodi Tajnik Društva. Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način, a mora sadržavati podatke o osobnom imenu i prezimenu člana, njegovom osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja Društvu i datumu prestanka članstva u Društvu, adresu stanovanja, zanimanje i broj telefona. Popis članova uvijek mora biti dostupan na uvid svim članovima Društva i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

Članak 14. Član Društva nakon plaćanja članarine ima pravo: - aktivno sudjelovati u radu Društva, davati prijedloge i donositi odluke: - koristiti se rekvizitima i opremom u vlasništvu Društva, ako takvi postoje; - koristiti se povlasticama koje imaju članovi Društva; - birati i biti biran u tijela Društva, ako ima poslovnu sposobnost. Malodobni članovi nemaju pravo birati niti biti birani u tijela Društva.

Članak 15. Obveze i odgovornosti člana Društva jesu; - baviti se planinarskim aktivnostima i obavljati zadaće koje su mu povjerene; - davati prijedloge i mišljenja o radu Društva; - sudjelovati u donošenju odluka; - redovito plaćati članarinu za tekuću godinu; - pravovremeno davati informacije o svom zdravstvenom stanju, ako su bitne za obavljanje planinarske aktivnosti.

Članak 16. Članstvo u Društvu prestaje; - dragovoljnim istupom - neplaćanjem članarine (nakon isteka kalendarske godine); - isključenjem. Članu prestaje članstvo bez posebne odluke, ako do kraja kalendarske godine ne plati članarinu za tekuću godinu. Odluku o isključenju člana iz Društva donosi Sud časti. Isključeni član ima pravo u roku od 15 (petnaest) dana, računajući od dana dostave odluke o isključenju, podnijeti žalbu Skupštini Društva. Skupština je obvezna odlučiti o žalbi u roku od 30 dana od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Društva o žalbi podnijetoj u povodu isključenja iz članstva je konačna. Članovi Društva stegovno odgovaraju za povredu svojih članskih dužnosti utvrđenih Statutom ili drugim aktima.

VII. TIJELA DRUŠTVA

Članak 17. Tijela Društva su: - Skupština - Upravni odbor - Nadzorni odbor - Sud časti - Predsjednik - Tajnik

Skupština

Članak 18. Skupština je najviše tijelo upravljanja Društvom, a čine je svi poslovno sposobni članovi Društva.

Članak 19. Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna. Redovna sjednica Skupštine održava se najmanje jednom tijekom kalendarske godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake 4 (četiri) godine. Izvanredna Skupština održava se po potrebi. Sjednice Skupštine saziva predsjednik Društva na vlastitu inicijativu. Odlukom o sazivanju Skupštine predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto njena održavanja. Predsjednik je obavezan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje jedna trećina članova Društva. Uz zahtjev za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red Skupštine. Predsjednik saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja, a ako je ne sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva, iz stavka 6. ovog članka, sazvat će je predlagatelji, uz predloženi dnevni red, te mjesto i dan održavanja sjednice. U slučaju isteka mandata tijela Društva, Skupštinu saziva 20% članova Društva upisanih u popis članova prije isteka mandata tijelima Društva.

Članak 20. Sjednicu Skupštine otvara predsjednik Društva. Skupština na početku sjednice javnim glasovanjem određuje radno predsjedništvo i osobu koja će predsjedati sjednicom. O radu sjednice Skupštine vodi se zapisnik, koji potpisuju zapisničar i dva ovjerovitelja koja je izabrala Skupština. Zapisnik o radu sjednice Skupštine trajno se čuva u pismohrani Društva.

Članak 21. Skupština pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočna nadpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova Skupštine. Ukoliko u zakazano vrijeme nije prisutno više od plovice članova Skupštine, odgađa se početak sjednice Skupštine za 15 minuta, a nakon tog roka Skupština počinje s radom bez obzira na broj prisutnih članova i ovlaštena je donositi pravovaljane odluke i to nadpolovičnom većinom prisutnih članova. Glasovanje na sjednici Skupštine u pravilu je javno, osim ako Skupština ne odluči drugačije.

Članak 22. Skupština Društva: - utvrđuje politiku rada Društva i daje smjernice za njegov rad; - usvaja statut Društva i njegove izmjene i dopune; - usvaja plan rada i financijski plan Društva za tekuću kalendarsku godinu, te izvješće o radu Društva u protekloj kalendarskoj godini; - usvaja godišnje financijsko izvješće Društva; - donosi druge akte i odluke važne za rad Društva; - odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti Društva - odlučuje o udruživanju Društva u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga; - bira i razrješuje dužnosti predsjednika i tajnika; - bira i razrješuje Upravni odbor; - bira i razrješuje Nadzorni odbor; - bira i razrješuje Sud časti; - odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Društva; - odlučuje o prestanku rada Društva i preraspodjeli preostale imovine Društva; - bira i razrješava arbitražno vijeće i donosi pravilnik o njegovu radu; - imenuje i opoziva likvidatora Društva; - odlučuje i o drugim pitanjima za koja ovim Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Društva.

Upravni odbor

Članak 23. Upravni odbor Društva je izvršno tijelo koje obnaša izvršne i druge poslove utvrđene ovim Statutom u razdoblju između dvije sjednice Skupštine. Upravni odbor Društva sastoji se od 11 članova: predsjednika, tajnika i 9 članova. Mandat članova Upravnog odbora traje 4 (četiri) godine, s mogućnošću ponovog izbora.

Članak 24. Upravni odbor sastaje se po potrebi, a najmanje jednom mjesečno. Sjednice Upravnog odbora saziva predsjednik Društva i rukovodi njihovim radom. U slučaju odsutnosti predsjednika, sjednicama Upravnog odbora rukovodi tajnik ili druga osoba koju ovlasti predsjednik Društava. Upravni odbor pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočno više od polovice njegovih članova, i to većinom glasova nazočnih članova. O radu Upravnog odbora tajnik Društva vodi zapisnik.

Članak 25. Upravni odbor Društva: - ustrojava i rukovodi radom, aktivnostima i poslovanjem Društva u razdoblju između dviju sjednica Slupštine; - priprema prijedlog godišnjeg plana rada Društva i skrbi se o njegovu izvršenju; - provodi odluke Skupštine; - upravlja imovinom Društva, donosi prijedlog financijskog plana i odlučuje o korištenju sredstava; - utvrđuje prijedlog Statuta; - imenuje stalne i povremene komisije; - vodi poslove Društva sukladno odlukama Skupštine; - odgovoran je za podnošenje Skupštini prijeloga godišnjeg financijskog izvješća; - utvrđuje prijedloge za priznanja i nagrade; - surađuje s planinarskim i drugim udrugama, tvrtkama i institucijama; - donosi odluke o izdavačkim, informacijskim, marketinškim i drugim aktivnostima u skladu s odlukama Skuštine; - organizira i saziva savjetovanja, seminare i druge skupove radi osposobljavanja članova; - obavlja i druge poslove u interesu razvitka Društva.

Članak 26. Na prvoj sjednici novoizabranog Upravnog odbora, pod vodstvom predsjednika Društva, članovi Upravnog odbora biraju između sebe blagajnika i pročelnike te sastav stalnih komisija.

Članak 27. Radi izvršenja pojedinih zadaća, Upravni odbor može imenovati komisije. Komisije mogu biti stalne ili povremene. Stalne komisije su: - gospodarska - izletnička - za promidžbu Na čelu stalne komisije nalazi se pročelnik. Pročelnik stalne komisije mora biti jedan od članova Upravnog odbora.

Nadzorni odbor

Članak 28. Nadzorni odbor čine predsjednik i dva člana koje je izabrala Skupština Društva. Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 (četiri) godine. Član Nadzornog odbora istovremeno ne može biti član Upravnog odbora. Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi. Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova članova Nadzornog odbora. Nadzorni odbor nadzire materijalno-financijsko i ostalo poslovanje Društva, a izvješće o radu podnosi Skupštini. Članovi nadzornog odbora imaju pravo sudjelovati na sjednicama Upravnog odbora, ali bez prava odlučivanja. Utvrdi li Nadzorni odbor nepravilnosti u radu Društva, izvijestit će o tome Upravni odbor društva, i one čiji je rad nadzirao, te pozvati Upravni odbor da u određenom roku otkloni uočene nepravilnosti. Ukoliko Upravni odbor ne otkloni nepravilnosti u ostavljenom roku, Nadzorni odbor zatražit će sazivanje Skupštine, te Skupštini podnijeti izvješće o utvrđenim nepravilnostima.

Sud časti

Članak 29. Sud časti sastoji se od predsjednika i dva člana koje je izabrala Skupština Društva. Mandat članova Suda časti traje 4 (četiri) godine, s mogućnosću ponovnog izbora. Sud časti rješava, provodi postupke i donosi odluke o nestatutarnom ponašanju i narušavanju kodeksa planinarske etike i ugleda Društva. Odluke donosi nadpolovičnom većinom glasova svojih članova. Nakon provedenog postupka i ovisno o utvrđenim činjenicama, Sud časti izriče slijedeće stegovne mjere; - za lake prekršaje opomenu ili ukor - za teže prekršaje zabranu sudjelovanja u planinarskim akcijama u vremenu od 1 godine - za najteža djela privremeno ili trajno isključenje iz Društava. Sud časti svoje odluke donosi u pisanom obliku i o njima izvještava Skupštinu i Upravni odbor.

Predsjednik Društva

Članak 30. Predsjednik Društva: - zastupa Društvo; - skrbi o radu Društva i njegovih tijela, te o zakonitosti rada Društva; - vodi poslove Društva sukladno odlukama Skupštine; - odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća; - dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga; - sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun Društva; - vodi posebnu skrb o imovini Društva i naredbodavatelj je za izvršenje financijskog plana Društva; - provodi odluke i zaključke Skupštine; - saziva i vodi sjednice Skupštine; - saziva i vodi sjednice Upravnog odbora; - obavlja i druge poslove u interesu Društva. Predsjednika Društva bira Skupština Društva većinom glasova nazočih članova na mandat od 4 (četiri) godine, s mogućnošću ponovnog izbora. U slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, predsjednika u svim poslovima zamjenjuje tajnik. Predsjednik može biti razriješen prije kraja mandata, i to: - na svoj zahtjev; - ako ne postupa u skladu s ovim Statutom ili drugim pozitivnim propisima; - ako ne izvršava odluke Skupštine ili ako postupa protivno tim odlukama; - ako svojim nesavjesnim radom prouzroči štetu Društvu ili njegovu ugledu. Odluku o razrješenju predsjednika donosi Skupština većinom nazočnih članova.

Tajnik Društava

Članak 31. Tajnik Društva organizator je rada i poslovanja Društva, a osobito: - skrbi se o uvjetima rada i djelovanju, - vodi popis članova i skrbi o članskim zahtjevima i obvezama; - obavlja stručno-administrativne poslove i odgovoran je za pripremu sjednica tijela društva; - skrbi se o pravodobnoj pripremi izvješća za Skupštinu; - skrbi se o pravodobnom provođenju odluka i zaključaka Skupštine, Upravnog odbora i drugih tijela Društva; - vodi zapisnike i pismohranu Društva; - vodi evidenciju o nagradama i priznanjima; - skrbi se o pravovremenom obavještavanju članstva i javnosti rada o radu i djelovanju Društva i - obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost odlukom Upravnog odbora. Tajnika bira Skupština Društva većinom glasova nazočnih članova na mandat od 4 (četiri) godine, s mogućnošću ponovnog izbora. Tajnik može biti razriješen i prije kraja mandata, i to: - na svoj zahtjev; - ako ne izvršava zadatke koji su mu povjereni; - ako svojim postupcima nanese veću štetu Društvu i njegovu ugledu.

Blagajnik Društva

Članak 32. Blagajnik Društva: - prikuplja godišnju članarinu; - vodi izmjene stanja dnevne blagajne; - priprema podatke Upravnom odboru za financijsko izvješće; - vodi evidenciju ulaznih računa i redosljed uplaćenih računa; - vodi evidenciju bankovnih računa, plaćenih računa i stanja računa Društva i u suradnji s predsjednikom i tajnikom Društva, odlučuje o materijalno-financijskim obvezama Društva. Blagajnika bira Upravni odbor Duštva, na mandat od 4 (četiri) godine. Blagajnik može biti razriješen dužnosti i prije kraja mandata, i to: - na svoj zahtjev; - ako ne izvršava zadaće koje su mu povjerene; - ako svojim postupcima nanese veću štetu Društvu ili njegovu ugledu. Odluku o razrješenju blagajnika donosi Upravni odbor Društva većinom glasova.

VIII. LIKVIDATOR

Članak 33. Likvidator je fizička ili pravna osoba, koju je imenovala Skupština Društva i koja je kao likvidator upisana u Registar udruga. Likvidator ne mora biti član Društva. Likvidator zastupa Društvo u postupku likvidacije, te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Društva do okončanja postupka likvidacije i brisanja Društva iz Registra udruga.

IX. PRESTANAK POSTOJANJA DRUŠTVA

Članak 34. Društvo prestaje djelovati: - odlukom Skupštine o prestanku njegova djelovanja; - u drugim slučajevima predviđenim zakonom. U slučaju kad o prestanku postojanja Društva odlučuje Skupština, odluku o tome donosi dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine.

X. IMOVINA DRUŠTVA

Članak 35. Imovinu Društva čine novčana sredstava koja je Društvo steklo uplatom članarine, dobrovoljnim prilozima i darovima, obavljanjem djelatnosti, financiranjem programa i projekata Društva iz Državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, iz fondova i/ili iz inozemnih izvora, te novčana sredstva koja je Društvo steklo od nekretnina i pokretnih stvari Društva, kao i drugih imovinskih prava. Društvo može raspolagati svojom imovinom samo radi ostvarivanja ciljeva i obavljanja djelatnosti određenih ovim Statutom u skladu sa zakonom.

Članak 36. Društvo upravlja sredstvima za rad u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju, a u okviru financijskog plana, koji na prijedlog Upravnog odbora donosi Skupština Društva. Financijski plan provodi Upravni odbor.

Članak 37. U slučaju prestanka postojanja Društva, imovina se na osnovu odluke Skupštine, a nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka predaje Hrvatskom planinarskom savezu.

XI. NAGRADE I PRIZNANJA

Članak 38. Za postignute uspjehe i rezultate u radu, doprinos razvoju Društva i dugogodišnje članstvo u Društvu, mogu se na prijedlog Upravnog odbora dodjeljivati priznanja članovima Duštva. Priznanja se mogu dodjeljivati i drugim zaslužnim pojedincima, planinarskim i drugim organizacijama, za poseban doprinos razvoju planinarske djelatnosti i uspješnu suradnju na području planinarstva. Prijedlog za dodjelu priznanja Hrvatskog planinarskog saveza ili drugih saveza, podnosi se Upravnom odboru, u skladu s kriterijima propisanim Pravilnikom o dodjeli priznanja Hrvatskog planinarskog saveza.

XII. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR DRUŠTVA

Članak 39. Svi članovi Društva obvezni su surađivati u duhu zajedništva i solidarnosti. Spor odnosno sukob interesa u Društvu postoji ako se radi o pravima i interesima članova kojima oni mogu slobodno raspolagati, a utječe na rad Društva u cjelini, ili ako se on odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za sve članove. Za rješavanje sporova ili sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće koje čine članovi Društva. Sastav, mandat i način odlučivanja vijeća uređuje se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju. Odluka arbitražnog vijeća je konačna. Ako se spor ili sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja Društvom, temeljem kojih se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga, o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća Društvu radi rješavanja spora ili sukoba interesa. Kad odluka arbitražnog vijeća postane konačna, Društvo podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga, a uz zahtjev prilaže odluku arbitražnog vijeća.

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 40. Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Društva. Tumačenje drugih akata Društva daje Predsjednik Društva.

Članak 41. Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primijenjuje se danom upisa u registar udruga pri nadležnom tijelu državne uprave. Izmjene i dopune ovog Statuta donose se na jednak način i prema istom postupku koji je određen za njegovo donošenje.

U Zagrebu, 17.09.2015. Predsjednik PD „Grafičar“: Vladimir Sor

 

 

IZMJENE I DOPUNE STATUTA 30.05.2017.

 

.

TOP