Pravilnik o organiziranju i vođenju planinarskih izleta PD Grafičar

Temeljem  Pravilnika o organiziranju i vođenju planinarskih izleta, tura i pohoda u Hrvatskom planinarskom savezu i 25. članka Statuta Planinarskog društva Grafičar, Upravni odbor Planinarskog društva Grafičar, na sjednici održanoj 3. ožujka 2022. godine, donosi

 

PRAVILNIK  O ORGANIZIRANJU I VOĐENJU PLANINARSKIH IZLETA, TURA I POHODA

 

SADRŽAJ PRAVILNIKA

Članak 1.
Ovim se pravilnikom uređuju način planiranja, organiziranja, financiranja i vođenja izleta te obveze i prava vodiča i sudionika planinarskih izleta, tura i pohoda koje organizira Planinarsko društvo Grafičar iz Zagreba, Brešćenskoga 4, u daljnjem tekstu: Društvo.

 

I.    POJMOVIK

 

PLANINARSKI IZLET, TURA I POHOD
Članak 2.
Organiziranim planinarskim putovanjima u Društvu smatraju se planinarski izleti, ture i pohodi:
–    Planinarski izlet je planirano kraće putovanje koje uključuje kretanje brdskim, planinskim ili drugim neurbanim terenom, duže od pola sata, na koje se polazi radi odmora ili rekreacije.
–    Planinarska tura je planirano višesatno ili višednevno putovanje koje uključuje kretanje u planini, pri čemu su etape i vrste kretanja unaprijed određeni. Zbog zahtjevnosti, tura podrazumijeva dobru tjelesnu spremnost, pripremljenost i odgovarajuću opremljenost sudionika.
–    Planinarski pohod je prigodno Ili redovno masovno i otvoreno okupljanje članova jedne ili više planinarskih udruga u povodu neke obljetnice, proslave ili u nekom drugom sličnom povodu, te radi promidžbe ili popularizacije planinarstva ili planinskoga područja, koje uključuje organizirano kretanje u planini.
Značenje pojma »izlet« u daljnjem tekstu obuhvaća planinarske izlete, ture i pohode.
Društvenim izletom smatra se izlet koji organizira Društvo, kojem se može pridružiti svaki član Društva koji posjeduje odgovarajuću vještinu, tjelesnu spremnost i opremu, a koji je najavljen objavom u godišnjem planu izleta, na oglasnoj ploči, internetskoj stranici Društva ili na redovnom društvenom sastanku.

 

ORGANIZATOR
Članak 3.
Organizator društvenih izleta je Društvo.
Za društvene izlete koje organiziraju ustrojstvene jedinice (sekcije, odsjeci i sl.), organizatorom se smatra Društvo.

 
VODIČ
Članak 4.
Planinarski vodič (u daljnjem tekstu: vodič) je član Društva ili druge planinarske udruge koji je taj naziv stekao školovanjem u Vodičkoj službi HPS-a te položio ispit za odgovarajući standard osposobljenosti. Vodičko djelovanje (vođenje, priprema, edukacija i prevencija) planinarskoga vodiča HPS-a za potrebe članova Društva ima status stručne djelatnosti HPS-a i ne smatra se uslugom u turizmu.    
II.    ORGANIZIRANJE IZLETA
PRIPREMA

 

Članak 5.
Organizacijski su poslovi:
–    planiranje termina, trase kretanja i odredišta, putovanja, pričuvnog vremena i vremena za odmor, pričuvnih varijanti u slučaju nepovoljnih okolnosti na terenu te troškova sudionika izleta;
–    dogovaranje s pružateljima usluga;
–    planiranje vođenja;
–    priprema opreme;
–    prikupljanje prijava;
–    informiranje sudionika;
–    administrativni i drugi poslovi povezani s pripremom izleta.

 

ORGANIZACIJSKI POSLOVI U DRUŠTVU
Članak 6.
Organizacijske poslove za društvene izlete može obavljati isključivo osoba koju Izletnička komisija Društva ovlasti za obavljanje tih poslova.
Za pogreške i propuste u obavljanju organizacijskih poslova u okviru Društva, osoba kojoj su povjereni organizacijski poslovi odgovorna je Društvu. Za pogreške i propuste prema trećim osobama odgovara Društvo.
Ako društveni izlet ima obilježja turističkog izleta ili paket-aranžmana (ako sadrži pružanje dviju ili više turističkih ili ugostiteljskih usluga koje organizira Društvo) organizator izleta obvezan je voditi računa o ispunjavanju uvjeta koji su za takva putovanja propisani Zakonom o pružanju usluga u turizmu.
Ako se u Društvu prikuplja novac za troškove prijevoza na društvenom izletu, prikupljena sredstva uplaćuju se u blagajnu ili na račun Društva, a nastali trošak plaća se prema pristiglom računu prijevoznika.

 

OBAVJEŠĆIVANJE
Članak 7.
Obaviješću o društvenom izletu smatra se pisana najava pojedinačnog izleta koju organizator objavi na službenoj internetskoj stranici na oglasnoj ploči ili u oglasnom ormariću i koju na sastanku u Društvu usmeno iznese vodič kojega je ovlastio organizator.
Obavijest o društvenom izletu, vodič je dužan pripremiti u digitalnom obliku i elektroničkom poštom poslati Promidžbenoj komisiji u svrhu promoviranja izleta objavom na društvenim mrežama, slanjem elektroničke pošte članovima te objavom na službenim internetskim stranicama Društva, najkasnije 30 dana prije početka izleta.
Usmenu najavu društvenog izleta, na redovnim sastancima u Društvu, vodič je dužan iznijeti u najmanje dva navrata, unutar 30 dana koji prethode izletu.
Obavijest o društvenom izletu treba sadržavati sljedeće podatke:
–    naziv organizatora;
–    ime i prezime vodiča i pomoćnih vodiča;
–    vrijeme i mjesto okupljanja sudionika;
–    informaciju o predviđenim troškovima;
–    uputu o prijavljivanju;
–    plan izleta (cilj, satnicu, udaljenosti i dr.) ;
–    obavijesti koje se odnose na sigurnost i udobnost sudionika (potrebnu opremu, odjeću i obuću, tjelesnu spremnost za svladavanje predviđenih napora, zahtjevnost izleta i dr.) ;
–    obavijesti o uvjetima sudjelovanja na izletu (ponašanju u skupini, osobnoj odgovornost i dr.)

 

PRAVOVREMENOST OBAVJEŠĆIVANJA
Članak 8.
Organizator je obvezan skrbiti se o pravovremenosti obavješćivanja:
Svi društveni izleti objavljuju se u godišnjem planu izleta.
Godišnji plan izleta donosi Upravni odbor Društva krajem tekuće godine za iduću godinu na temelju prijedloga kojega je sastavila Izletnička komisija Društva. Prilikom izrade prijedloga plana izleta treba voditi računa o unaprijed dogovorenim ili tradicionalnim izletima, o terminima potrebnim za održavanje Opće planinarske škole kao i o željama i prijedlozima članova Društva.
Izleti koji nisu predviđeni godišnjim planom, moraju se najaviti Izletničkoj komisiji najmanje mjesec dana ranije ukoliko uključuju zajednički prijevoz, odnosno dva tjedna ranije bez organiziranog prijevoza.

 

ČLANSTVO KAO PREDUVJET
Članak 9.
Na izletima koje organizira Društvo mogu sudjelovati članovi Društva kao i članovi drugih planinarskih udruga, ako je tako predviđeno izletom.
Članom Društva i druge planinarske udruge u Republici Hrvatskoj smatra se svaki planinar s važećom jedinstvenom članskom iskaznicom HPS-a i plaćenom članarinom za tekuću godinu.

 

PRIJAVE
Članak 10.
Za društvene izlete koji zahtijevaju organizaciju prijevoza sudionika, nabavku voznih karata, rezervaciju noćenja ili posebnu tjelesnu spremnost za savladavanje previđenih napora, organizator prikuplja prijave sudionika izleta    u pisanom obliku. Prijava sadržava ime i prezime sudionika, iznos uplate za izlet te druge potrebne podatke - broj mobitela, po mogućnosti  adresu elektroničke pošte, broj putovnice, broj iskaznice HPS, a može sadržavati i potpis sudionika da je upoznat s planom izleta, svojim obvezama i sl.
Članovi drugih planinarskih udruga dužni su uz prijavu potpisati i Izjavu o odricanju odgovornosti PD-u Grafičar, na predviđenom obrascu.
Za izlete čija je cijena do 150,00 kuna, uz prijavu, sudionici su dužni uplatiti cjelokupan iznos.
Za izlete čija je cijena više od 150,00 kuna, organizator može zahtijevati uplatu predujma uz prijavu sudionika izleta.
Visinu i vrijeme uplate(a) određuje organizator vodeći računa o vrsti i okolnostima izleta.
Ako se na izletu koristi prijevoz osobnim automobilima, troškove cestarine i troškove potrošnje goriva snose svi sudionici izleta u dogovoru s vozačem osobnog automobila.
Ako odlukom organizatora nije drugačije regulirano, prijava bez uplate punog iznosa/predujma ne smatra se valjanom.
Ako se prijavi više zainteresiranih od predviđenog broja formira se lista čekanja.
Prijave za sudjelovanje u izletu rangiraju se prema redoslijedu uplata, a prednost pri prijavljivanju može se dati redovitijim ili sposobnijim članovima ili slično. Redoslijed prijava i konačan popis sudionika izleta utvrđuje vodič. Organizator i vodič imaju pravo odrediti posebne uvjete u pogledu rokova uplata i povrata uplaćenog predujma u slučaju odustanka prijavljenog sudionika ili otkazivanja izleta. Ako prijavljeni član odustane od sudjelovanja, može si naći zamjenu, uz uvjet da je vodič s time suglasan.
Popis prijavljenih sudionika vodič nosi sa sobom za vrijeme izleta.

 

SUDIONIK IZLETA
Članak 11.
Ako to smatra potrebnim, organizator može od sudionika zatražiti da potpisom potvrdi da:
–    je upoznat s planom izleta i da je s njime  suglasan;
–    je upoznat s rizicima i da na izletu sudjeluje na vlastitu odgovornost;
–    preuzima odgovornost za osobno ponašanje u skupini tijekom trajanja izleta;
–    preuzima obvezu poštivanja i izvršavanja uputa vodiča;
–    preuzima obvezu da se za sudjelovanje opremi odgovarajućom odjećom, obućom i drugom opremom;
–    posjeduje tjelesnu spremnost potrebnu za svladavanje predviđenih napora.

 

OTKAZIVANJE, ODGODA I PREKID IZLETA
Članak 12.
Organizator ima pravo otkazati, odgoditi ili prekinuti izlet, a posebno u sljedećim slučajevima:
–    u slučaju nepovoljnih vremenskih okolnosti;
–    ako ne može osigurati sudjelovanje vodiča HPS-a;
–    ako pri pripremi ili izvedbi izleta nisu poduzete odgovarajuće mjere sigurnosti;
–    ako vođenje obavlja neosposobljena ili neovlaštena osoba;
–    ako vodič ne poštuje odluke i upute organizatora izleta;
–    ako se utvrdi da vodič ili više njih pri obavljanju organizacijskih poslova ili vođenju stječu nepripadajuću materijalnu korist;
–    ako nije prikupljen dovoljan broj prijava za pokriće troškova;
–    u slučaju više sile.
U slučaju otkazivanja ili odgode izleta organizator će o tome pravovremeno obavijestiti sve prijavljene članove. U slučaju otkazivanja izleta odluku o načinu povrata predujma donosi organizator.
Tijekom izleta vodič ima pravo promijeniti plan izleta ili ga prekinuti ako procijeni da to zahtijevaju okolnosti.

 

III.    VOĐENJE IZLETA

 

VOĐENJE IZLETA
Članak 13.
Društvene izlete u Društvu mogu voditi isključivo vodiči HPS-a s važećom vodičkom licencom.
Vodičke zadaće na društvenim izletima u niskogorja u ljetnim uvjetima u slučaju spriječenosti vodiča HPS-a može obavljati iskusan planinar koji je član Društva.
Zadaće pomoćnika vodiču izleta mogu obavljati vodiči HPS-a, pripravnici za vodiča HPS-a, nositelji stručnog naziva u HPS-u ili iskusni planinari koje odredi vodič izleta.
    

 

ZADAĆE VODIČA
Članak 14.
Temeljem preuzetih dužnosti u Vodičkoj službi HPS-a vodiči su dužni savjesno voditi planinarske izlete, ture i pohode na terenima i u uvjetima opisanima odgovarajućim standardom osposobljenosti, biti članovi Društva, te unutar njega izvršavati svoje članske i vodičke dužnosti, stalno usavršavati znanja pohađanjem predavanja, vježbi, tečajeva i seminara, ne voditi osobe bez odgovarajuće opreme kao ni osobe za koje smatraju da nisu sposobne svladati očekivane napore, redovito podnositi izvješća s akcija vođenja, imati odgovarajuću osobnu i tehničku opremu na akcijama vođenja, priteći u pomoć i po potrebi prekinuti svoju aktivnost u slučaju poziva za spašavanje, brinuti se o vlastitom zdravlju i tjelesnoj spremnosti, promicati zaštitu planinske prirode i spomenika kulture, zastupati skupinu planinara koju vode prema trećim osobama, pri obavljanju zadaća na vidljivom mjestu nositi vodičke oznake, imati valjanu vodičku iskaznicu, izlete organizirati sukladno aktima HPS-a i zakonima te se pridržavati planinarske etike i drugih sigurnosnih uvjeta.
Ukoliko se školovanje vodiča provodi na teret Društva, vodič je dužan, nakon dobivanja licence HPS-a, dvije godine sudjelovati u vođenju izleta koje organizira Društvo, što se definira posebnim ugovorom.

 

NAČIN VOĐENJA
Članak 15.
Tijekom izleta, vodič i pomoćnici skrbe se o kretanju i boravku skupine te o drugim pojedinostima koje se odnose na funkcioniranje skupine, posebno vodeći računa o:
–    cjelovitosti skupine (brojanjem članova, zadavanjem tempa, čekanjem na križanjima i drugim ključnim točkama, organiziranom podjelom skupine u slučaju potrebe i sl.);
–    orijentaciji i odabiru pravog puta (hodanjem na čelu skupine, reagiranjem u slučaju sumnje i sl.);
–    vremenu (satnici kretanja);
–    sigurnosti;
–    predstavljanju skupine;
–    organiziranju pružanja pomoći u slučaju nevolje ili nesreće;
–    promoviranju etičkih načela te poučavanju članova skupine (o pravilima kretanja, zaštiti okoliša, opremi, kori- štenju planinarskih putova i kuća, ponašanju u skupini i dr.).

 

POMOĆNICI VODIČA
Članak 16.
Ovisno o zahtjevnosti izleta i broju sudionika vodič određuje jednog ili više pomoćnika, po mogućnosti tako da se na izletu koji uključuje planinarenje u ljetnim uvjetima (tereni i uvjeti opisani A standardom vodičke djelatnosti) za deset sudionika skrbi po jedan vodič ili pomoćnik. Pomoćnici imaju prava i dužnosti koje im povjeri vodič te prava i dužnosti koje proizlaze iz odredbi ovog pravilnika.

 

 
SUDIONIK NA IZLETU
Članak 17.

Tijekom izleta sudionik izleta treba:
–    skrbiti se o svojoj sigurnosti i sigurnosti drugih planinara;
–    postupati prema uputama vodiča;
–    ponašati se u skladu s načelima planinarske etike;
–    čuvati ugled Društva.
Tijekom izleta sudionik je odgovoran vodiču. Vodič ne snosi odgovornost za osobu koja se samovoljno udalji od vođene skupine, bez njegova znanja ili protivno njegovoj uputi.
Vodič ima pravo odbiti sudjelovanje ili isključiti člana za kojeg procijeni da ne posjeduje odgovarajuću vještinu,   tjelesnu spremnost ili opremu, kao i člana koji svojim ponašanjem ometa tijek izleta ili ugrožava sigurnost skupine. Vodič ne može isključiti sudionika na mjestu na kojem isključenje i daljnje samostalno kretanje isključenog sudionika izravno ugrožava njegovu sigurnost.
Odluku o isključenju vodič može obrazložiti na mjestu donošenja odluke, a nakon izleta obvezan je dati obrazloženje organizatoru. Ako to organizator zatraži, obrazloženje se mora podnijeti u pisanom obliku.
    

TROŠKOVI VOĐENJA
Članak 18.
Vođenje izleta u planinarskoj udruzi volonterski je rad i ne može se obavljati kao komercijalna djelatnost (radi stje- canja dobiti za članove Društva ili samo Društvo).
Vodič ima pravo na pokriće troškova za prijevoz i noćenje na izletu koje vode. Ti troškovi su dio ukupnog troška izleta koji snose sudionici izleta. U dogovoru s organizatorom mogu se pokriti i drugi troškovi volontiranja u okvirima predviđenim Zakonom o volonterstvu.

 

 ZAKLJUČENJE IZLETA
Članak 19.
Najviše 10 dana nakon završetka izleta vodič treba podnijeti izvješće organizatoru te sravniti troškove. Izvješće se podnosi na predviđenom obrascu (u prilogu!).  U slučaju nedostupnosti vodiča ili ovlaštenog predstavnika organizatora, navedeni se poslovi zaključuju prvom mogućom prilikom, ali ne više od 60 dana nakon završetka izleta.

 

 

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

NADZOR I TUMAČENJE
Članak 20.
Za nadzor provođenja ovoga Pravilnika nadležna je Izletnička komisija društva.
U slučaju nejasnoća, za tumačenje ovoga Pravilnika nadležan je Upravni odbor Društva.

 

STUPANJE NA SNAGU
Članak 21.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja te se objavljuje na internetskim stranicama Društva.

 

Datum:  3. ožujka 2022. godine                                                                                                                                             
                                                                                                      Predsjednik PD Grafičar
                                                                                                                          Boris Lukač

TOP