PRAVILNIK SUDA ČASTI PD „GRAFIČAR“

Temeljem članka 25. Statuta i članka 11. Izmjena i dopuna Statuta PD “Grafičar“, Upravni odbor donosi dana 06.studenog 2018. godine slijedeći :

PRAVILNIK SUDA ČASTI
PLANINARSKOG DRUŠTVA „GRAFIČAR“

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Sud časti Planinarskog društva „Grafičar“ (u daljnjem tekstu: Društvo) ima zadatak očuvanja ugleda Društva, očuvanja ponašanja članova u skladu s kodeksom planinarske etike i djelovanja u skladu sa Statutom i ostalim aktima Društva.

Članak 2.

Sud časti sastoji se od tri člana koje bira Skupština Društva na mandat od 4 (četiri) godine s mogućnošću ponovnog izbora. Članovi Suda časti među sobom biraju predsjednika na konstituirajućoj sjednici koju saziva predsjednik Društva. Predsjednik Društva prisustvuje konstituirajućoj sjednici. Izabrani predsjednik Suda časti dostavlja Zapisnik sjednice Upravnom odboru.

NADLEŽNOST

Članak 3.

Sud časti pokreće i provodi stegovne postupke te odlučuje o nestatutarnom ponašanju i narušavanju pravila planinarske etike članova na izletima, organiziranim akcijama i događanjima u organizaciji Društva.

Članak 4.

Upravni odbor i članovi Društva dužni su pružiti pomoć Sudu časti kada se takva pomoć zatraži.

STEGOVNI POSTUPAK

Članak 5.

Članovi Društva stegovno odgovaraju za povredu članskih dužnosti utvrđenih Statutom i drugim aktima Društva.

Članak 6.

Sud časti provodi stegovni postupak i izriče stegovne mjere.

Članak 7.

Prijavu Sudu časti mogu podnijeti: - članovi Društva, - Skupština, - Upravni odbor te - Nadzorni odbor. Prijava se podnosi pisanim putem u dva istovjetna primjerka. Prijava mora sadržavati slijedeće osnovne elemente: - ime i prezime prijavljenika i podnositelja prijave, - rezimirani opis konkretnog spornog događaja uslijed kojeg se prijava podnosi, - prijedlog eventualnih svjedoka spornog događaja, - formalni zahtjev Sudu časti za pokretanjem stegovnog postupka.

Članak 8.

Po primitku prijave Sud časti pokreće stegovni postupak te poduzima slijedeće radnje: - prikuplja dokazni materijal, - obavezno saslušava prijavljenika i podnositelja prijave te eventualne svjedoke, - po potrebi poduzima druge potrebne radnje te - donosi odluku.

Članak 9.

Sud časti je dužan pokrenuti stegovni postupak najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja prijave. U slučaju da prijava ne sadrži osnovne elemente sukladno članku 7. ovog Pravilnika ili da ista nije u nadležnosti Suda časti, Sud časti će takvu prijavu odbaciti.

Članak 10.

Sve osobe pozvane od strane Suda časti u okviru stegovnog postupka dužne su se takvom pozivu odazvati. U slučaju da se bilo koja, uredno pozvana osoba, ne odazove pozivu Suda časti, a svoj izostanak ne opravda, postupak će se nastaviti. U slučaju opravdanog izostanka, Sud časti će tijek postupka uskladiti sa konkretnim okolnostima.

Članak 11.

Sud časti može donijeti odluku o suspenziji prijavljenika u odnosu na obavljanje funkcija u Društvu te sudjelovanju u planinarskim i drugim društvenim događajima za vrijeme trajanja stegovnog postupka.

Članak 12.

Sud časti je dužan o svim poduzetim radnjama sastaviti odgovarajući Zapisnik kojeg potpisuju prisutni članovi Suda časti i saslušane osobe. Zapisnik iz prethodnog stavka mora sadržavati: mjesto i vrijeme poduzimanja određene radnje u postupku, imena prisutnih članova Suda časti, naznaku internog broja stegovnog postupka uz podatke o podnositelju prijave i prijavljeniku, kao i o eventualnim svjedocima te opis poduzete radnje i/ili donijete odluke sa odgovarajućim obrazloženjem. Zapisnik potpisuju svi prisutni članovi Suda časti te sve osobe prisutne određenoj radnji u postupku.

Članak 13.

Sud časti odluke donosi većinom glasova prisutnih članova. Odluka mora sadržavati interni broj stegovnog postupka, datum donošenja, sastav Suda časti, podatke o podnositelju prijave, prijavljeniku te saslušanim osobama, ostale dokaze temeljem kojih je odluka donijeta, sadržaj prijave, vrstu i trajanje izrečene stegovne mjere (ukoliko je ista izrečena), odgovarajuće obrazloženje izreke odluke te uputu o pravnom lijeku. Odluku Suda časti potpisuju svi članovi koji su istu donijeli.

STEGOVNE MJERE

Članak 14.

Ukoliko Sud časti nakon provedenog stegovnog postupka ocijeni da je prijava osnovana, može izreći jednu od slijedećih stegovnih mjera: - za lakše prijestupe – mjeru opomene ili ukora, - za teže prijestupe – mjeru zabrane sudjelovanja u planinarskoj djelatnosti Društva u trajanju od 1 (jedne) godine ili zabranu obavljanja funkcija u Društvu u trajanju od 1 (jedne) godine, - za najteže prijestupe – mjeru privremenog ili trajnog isključenja iz Društva.

Članak 15.

Sud časti donosi odluku najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana poduzimanja zadnje radnje u postupku. Sud časti će svaku odluku pisanim putem dostaviti prijavljeniku i podnositelju prijave te Upravnom odboru Društva.

Članak 16.

Prijavljenik kojem je izrečena jedna od stegovnih mjera iz članka 14. ovog Pravilnika za lake i teže prijestupe, ima pravo podnijeti žalbu na odluku Suda časti Upravnom odboru Društva, i to najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja odluke Suda časti. Prijavljenik kojem je izrečena stegovna mjera iz članka 14. ovog Pravilnika za najteže prijestupe, ima pravo podnijeti žalbu na odluku Suda časti Skupštini Društva, i to putem Upravnog odbora, a najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja odluke Suda časti.

Članak 17.

Upravni odbor u svezi zaprimljene žalbe protiv odluke Suda časti kojom je izrečena stegovna mjera za lake i/ili teže prijestupe, može donijeti jednu od slijedećih odluka: -odluku kojom se potvrđuje odluka Suda časti, -odluku kojom poništava ili preinačuje odluku Suda časti. Odluka Upravnog odbora o žalbi, a time i odluka o konkretnom stegovnom postupku, je konačna. Upravni odbor je dužan, u slučaju zaprimanja žalbe protiv odluke Suda časti kojom je izrečena stegovna mjera za najteže prijestupe, sazvati Skupštinu Društva radi donošenja odluke o žalbi, i to najkasnije u roku od 6 (šest) mjeseci od zaprimanja takve žalbe. Skupština u svezi zaprimljene žalbe može donijeti jednu od slijedećih odluka: - odluku kojom se potvrđuje odluka Suda časti, - odluku kojom poništava ili preinačuje odluku Suda časti. Odluka Skupštine o žalbi, a time i odluka o konkretnom stegovnom postupku, je konačna.

Članak 18.

Ukoliko se prijava Sudu časti ne podnese u roku od 3 (tri) mjeseca od nastanka spornog događaja, zahtjev za pokretanjem stegovnog postupka zastarijeva.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Dostava svih pismena izvršavat će se predajom preporučene pošiljke na poštu sa povratnicom ili neposrednom dostavom uz odgovarajući primopredajni zapisnik.

Članak 20.

Na sve slučajeve koji nisu uređeni ovim Pravilnikom, primjenjivat će se odgovarajuće odredbe Pravilnika Suda časti Hrvatskog planinarskog saveza te važećih propisa.

Članak 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

 

Predsjednik Društva:

 

__________________

Miroslav Janićijević

TOP